18 Ιουλίου, 2024

Σύσταση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Ταμείον Αρωγής απόρων φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας».

Σύσταση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Ταμείον Αρωγής απόρων φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας».

Κανονισμός συστάσεως και λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Ταμείον Αρωγής απόρων φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας».

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146),
2. τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους,
3. τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας,
4. την υπ’ αρ. 892/4.9.2023 πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού,
5. την υπ’ αρ. 436/2.10.2023 γνωμοδότησιν της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
6. την από 4.10.2023 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, συνιστά Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «Ταμείον Αρωγής απόρων φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας», ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ: «ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

Άρθρον 1
Σύστασις – Επωνυμία -Έδρα
1. Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνιστάται Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, το οποίον θα λειτουργή ως εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό την επωνυμίαν:
«ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», το οποίον θα διέπηται από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
2. Έδρα του Ιδρύματος τούτου είναι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας εις την πόλιν του Αγρινίου.

Άρθρον 2
Σκοπός του Ιδρύματος
Σκοπός του Ιδρύματος είναι:
Η χορήγησις υποτροφιών εις οικονομικώς ενδεείς φοιτητάς Τριτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως της ημεδαπής. 74710 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6731/01.12.2023

Άρθρον 3
Διοίκησις του Ιδρύματος
1. Το «ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
διοικείται υπό πενταμελούς (5μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ.), απαρτιζομένου εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου, ενός Εφημερίου – Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως ως Αντιπροέδρου, και ετέρων τριών (3) λαϊκών μελών, εξ ευυπολήπτων Χριστιανών της Μητροπολιτικής Περιφερείας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ανδρών ή γυναικών.
Ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. διορίζονται υπό του Μητροπολίτου επί τριετεί θητεία. Παραιτούμενα ή ελλείποντα, δι’ οιονδήποτε λόγον Μέλη του Συμβουλίου αντικαθίστανται υπό του Μητροπολίτου εντός ευλόγου χρόνου. Τα Μέλη δύνανται να επαναδιορισθούν και πέραν των δύο θητειών.
2. Μέλος του Δ.Σ. δύναται να απαλλαγή των καθηκόντων του προ της λήξεως της θητείας του με απόφασιν του Δ.Σ., κατόπιν σοβαρού τινος λόγου: σοβαρόν πρόβλημα υγείας, αδικαιολόγητος απουσία εκ τριών συνεχομένων συνεδριάσεων, άρνησις υπογραφής πρακτικών,
μη συνεργασιμότης μετά των υπολοίπων Μελών και του Προέδρου του Δ.Σ., τέλεσις αξιοποίνου πράξεως, παράβασις του καθήκοντος εχεμυθείας, παραβίασις της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων των Μελών του Δ.Σ. και των, υπό συζήτησιν, προσωπικών καταστάσεων και λοιπών θεμάτων, συμπεριφορά μη συνάδουσα μετά της Ορθοδόξου πίστεως, του εκκλησιαστικού φρονήματος, του χριστιανικού ήθους και της αρετής της φιλανθρωπίας.
3. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την πρώτην αυτού Συνεδρίαν εκάστης θητείας εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού.
4. Το Συμβούλιον συνεδριάζει εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας εις την πόλιν του Αγρινίου τη εγγράφω προσκλήσει του Προέδρου ή τη αιτήσει τουλάχιστον τριών (3) Μελών αυτού. Απαρτία υπάρχει εις τας συνεδριάσεις παρισταμένων τριών τουλάχιστον Μελών του Συμβουλίου. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν και, ελλείψει αυτής, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρον 4
Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει τας κάτωθι αρμοδιότητας:
α) Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσίαν του Ιδρύματος και αποφασίζει διά παν μέτρον, το οποίον απαιτείται διά την εύρυθμον λειτουργίαν αυτού.
β) Αποφασίζει διά παν θέμα αφορών εις την επίτευξιν των σκοπών αυτού.
γ) Συνεργάζεται μετά των διαφόρων πολιτιστικών επιστημονικών συλλόγων, ως επίσης μετά της Αυτοδιοικήσεως και τους τοπικούς φορείς, διά την προαγωγήν και επίτευξιν των σκοπών του Ιδρύματος.
δ) Καταρτίζει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν αυτού και υποβάλλει τούτους προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
ε) Μεριμνά διά την εξεύρεσιν οικονομικών πόρων, απαραιτήτων διά την ομαλήν λειτουργίαν του Ιδρύματος.
στ) Αποφασίζει διά παν έτερον θέμα, το οποίον δεν αναφέρεται εις τον παρόντα Κανονισμόν.

Άρθρον 5
Υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ.
Ο οικείος Μητροπολίτης ασκεί την ανωτάτην κανονικήν εποπτείαν επί του Ιδρύματος. Α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τας εξής υποχρεώσεις:
1. Έχει την ευθύνην όλων των εκδηλώσεων του Ιδρύματος και συντονίζει τα Μέλη του Δ.Σ. προς υλοποίησιν των σκοπών αυτού.
2. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής και εκκλησιαστικής αρχής και εις όλας τας σχέσεις αυτού μετ’ άλλων Ιδρυμάτων, οργανισμών ή ιδιωτών και συναλλάσσεται μετ’ αυτών.
3. Λαμβάνει γνώσιν όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ιδρύματος και συνυπογράφει μετά του Ταμίου τα Διπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών. Συγκαλεί το Δ.Σ. εις συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τας εν αυτώ συζητήσεις και υπογράφει άπασαν την αλληλογραφίαν του Ιδρύματος.
Β. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον, οσάκις απουσιάζει, εις όλας τας αρμοδιότητας αυτού και ενεργεί κατόπιν εντολής του Προέδρου. Συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει αυτού απουσιάζοντος ή κωλυομένου του Προέδρου.
Γ. Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου του Δ.Σ. άπαντα τα έγγραφα. Είναι υπεύθυνος διά την αλληλογραφίαν και ενημερώνει τον Πρόεδρον περί αυτής. Φυλάσσει την σφραγίδα του Ιδρύματος και μεριμνά διά
την ορθήν λειτουργίαν της Γραμματείας αυτού.
Δ. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσίαν του Ιδρύματος. Τηρεί τα σχετικά από τον νόμον και τας κειμένας νομοθεσίας διαχειριστικά βιβλία και συντάσσει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν του Ιδρύματος, τους οποίους υποβάλλει προς ψήφισιν εις το Διοικητικόν
Συμβούλιον, το οποίον εν συνεχεία διαβιβάζει τούτους εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον προς έγκρισιν.

Άρθρον 6
Πόροι και διάθεσις αυτών
1. Οι πόροι του Ιδρύματος είναι οι εξής:
α) Προαιρετικαί εισφοραί οιουδήποτε τρίτου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου (ονομαστικοί ή ανώνυμοι).
β) Εφ’ άπαξ αι περιστασιακαί εισφοραί εκ του προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, εκ της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Ελεούσης Μεσολογγίου και εκ των δύο Κοιμητηριακών Ναών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και του Αγρινίου, κατόπιν σχετικής αποφάσεως των
διοικούντων οργάνων εκάστου εκ των ως άνω νομικών προσώπων.
2. Διάθεσις των πόρων:
α) Οι ανωτέρω πόροι διατίθενται διά τον σκοπόν τον αναγραφόμενον εις το Άρθρον 2 του παρόντος Κανονισμού. Τεύχος B’ 6731/01.12.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 74711
β) Η κατανομή και διάθεσις των πόρων απόκειται εις την διακριτικήν ευχέρειαν του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αι εισπραττόμενοι εισφοραί υπέρ του Ιδρύματος κατατίθενται εις Τράπεζαν επ’ ονόματι του Ιδρύματος. Το χρηματικόν ποσόν, το οποίον δύναται να φέρει εις χείρας του ο Ταμίας, καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλήψεις χρημάτων γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

Άρθρον 7
Το Ίδρυμα έχει ιδίαν διαχείρισιν, τηρεί δε τα απαραίτητα εκ του Νόμου Διαχειριστικά Βιβλία αυτού, τεθεωρημένα υπό της Ιεράς Μητροπόλεως, ήτοι:
α) Βιβλίον Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Βιβλίον Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.
γ) Βιβλίον Ταμείου.
δ) Βιβλίον κινητής και ακινήτου περιουσίας.
ε) Γραμμάτια Εισπράξεων και Ενταλμάτων Πληρωμών.
Η διαχείρισις διεξάγεται διά διπλοτύπων Γραμματίων Εισπράξεων και Ενταλμάτων πληρωμών, τεθεωρημένων υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τα οποία είναι εκτελεστέα εφ’ όσον φέρουν απαραιτήτως την υπογραφήν του Προέδρου, και εις περίπτωσιν κωλύματός του, του Αντιπροέδρου και του Ταμίου του Ιδρύματος.

Άρθρον 8
Κατηγορίαι Υποτροφιών – Δικαιούχοι
Υποτροφιών – Δικαιολογητικά
1. Κατηγορίαι Υποτροφιών, οι οποίες χορηγούνται δι’  όλα τα έτη των σπουδών του υποτρόφου:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Χορηγούνται έως εξ (6) υποτροφίαι ετησίως εις προπτυχιακούς φοιτητάς με οικονομικάς δυσκολίας, οι οποίοι φοιτούν εις ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), οι οποίοι κατάγονται από τας επαρχίας της Ιεράς Μητροπόλεως  Αιτωλίας και Ακαρνανίας και έως την εισαγωγήν των εις Ανώτατον Ίδρυμα διαμένουν εις τα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Χορηγούνται έως τέσσερις (4) υποτροφίαι ετησίως εις προπτυχιακούς φοιτητάς με οικονομικάς δυσκολίες, οι οποίοι φοιτούν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι οποίοι κατάγονται από τας επαρχίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και έως την εισαγωγήν των εις τα ανωτέρω Ανώτατα Ιδρύματα διαμένουν εις τα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
2. Δικαιολογητικά:
α) Αίτησις (Να αναφέρωνται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: Ονοματεπώνυμον, Διεύθυνσις Κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, να αναγράφηται ευκρινώς η Κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζει ο
αιτών ή η αιτούσα).
β) Απολυτήριον Λυκείου (επικεκυρωμένον φωτοαντίγραφον).
γ) Ατομικόν Δελτίον Επιτυχίας εις τας Πανελλαδικάς Εξετάσεις (επικεκυρωμένον φωτοαντίγραφον).
δ) Βεβαίωσις εγγραφής εις το Α.Ε.Ι. εισαγωγής.
ε) Εκκαθαριστικόν Εφορίας προηγουμένου οικονομικού έτους, εις το οποίον να εμφαίνηται το οικογενειακόν και ατομικόν εισόδημα του αιτούντος.
στ) Πιστοποιητικόν οικογενειακής καταστάσεως, από το οποίον θα προκύπτη: 1) η Ελληνική ιθαγένεια, 2) η ηλικία [όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών] και 3) η καταγωγή και μόνιμος κατοικία.
ζ) Βεβαίωσις από τον Εφημέριον της Ενορίας ότι ο δικαιούχος είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικόν, το οποίον κρίνει το Δ.Σ. ότι είναι απαραίτητον διά την καλυτέραν αξιολόγησιν των υποψηφίων.
Αι αιτήσεις των υποψηφίων διά υποτροφίαν κατατίθενται από 1ης έως 10ης Οκτωβρίου εκάστου έτους εις την Γραμματείαν της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας εις την Ιεράν Πόλιν του Μεσολογγίου. Καθ’ έκαστον Σεπτέμβριον ανακοινούται η πρόσκλησις
ενδιαφέροντος διά τας υποτροφίας του Ιδρύματος εις τοπικάς εφημερίδας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η πρόσκλησις ενδιαφέροντος αποστέλλεται και εις άπαντα τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Άρθρον 9
Κριτήρια απονομής υποτροφιών
Αι αιτήσεις των υποψηφίων δι’ υποτροφίαν εξετάζονται υπό του Δ.Σ. του Ιδρύματος από 20ής έως 30ής Οκτωβρίου εκάστου έτους και με κριτήρια απονομής:

α) το χαμηλότερον οικογενειακόν και ατομικόν εισόδημα και β) την υψηλοτέραν βαθμολογίαν εισαγωγής.
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος, κατ’ εξαίρεσιν, δύναται να χορηγήση και επιπλέον υποτροφίαν, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαζούσης σημασίας, εις ατομα με ειδικάς ανάγκας ή εις άτομα απορφανισθέντα από τον ένα ή και τους δύο γονείς, τα οποία κατοικούν εντός των ορίων της Ιεράς
Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τα οποία κρίνει με απόφασίν της. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν υπάρξουν υπότροφοι μιας κατηγορίας, οι οποίοι να πληρούν τας απαιτουμένας προϋποθέσεις, ο αριθμός των υποτροφιών μεταφέρεται εις άλλην Κατηγορίαν Υποτροφιών με Απόφασιν του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Άρθρον 10
Χρηματικόν ποσόν υποτροφίας και τρόπος απονομής εις τους δικαιούχους
Την 1ην Νοεμβρίου εκάστου έτους θα ανακοινώνηται από το Δ.Σ. του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ο πίναξ των δικαιούχων υποτρόφων για το τρέχονακαδημαϊκόν έτος.
Η χορήγησις του ποσού της υποτροφίας δίδεται άπαξ δι’ όλον το έτος από τον Ταμίαν του Ιδρύματος, επί αποδείξει, κατά το χρονικόν διάστημα από 10ης έως 20ής 74712 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6731/01.12.2023  Νοεμβρίου εκάστου έτους. Το ποσόν της υποτροφίας καθορίζεται με απόφασιν του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Άρθρον 11
Συνέχισις λήψεως υποτροφιών
Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίση να λαμβάνη την υποτροφίαν έως την λήψιν του πτυχίου του, συμφώνως προς τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών του Τμήματος φοιτήσεώς του. Εις την περίπτωσιν αυτήν, ο υπότροφος υποχρεούται από 10ης έως 20ής Οκτωβρίου εκάστου έτους να προσκομίζη εις την Γραμματείαν του Ιδρύματος:
1. Αναλυτικήν Βαθμολογίαν, όπου να αναγράφηται ότι έχει εξετασθή επιτυχώς κατά την εξεταστικήν περίοδον του Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου εις όλα τα μαθήματα του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους.
2. Βεβαίωσιν Φοιτήσεως.
3. Εκκαθαριστικόν Εφορίας προηγουμένου οικονομικού έτους, εις το οποίον θα εμφαίνηται το οικογενειακόν και ατομικόν εισόδημα του αιτούντος.
4. Κάθε άλλο δικαιολογητικόν, το οποίον κρίνει το Δ.Σ. ότι είναι απαραίτητον διά την καλυτέραν αξιολόγησιν των υποψηφίων.

Άρθρον 12
Διακοπή υποτροφίας
Η υποτροφία παύει να χορηγήται, όταν ο υπότροφος:
1. Καταθέσει Αντίγραφον Πτυχίου ή Βεβαίωσιν Περατώσεως Σπουδών.
2. Ξεπεράσει τα απαιτούμενα, διά την λήψιν του πτυχίου, εξάμηνα σπουδών του Τμήματος φοιτήσεώς του από την ημερομηνίαν πρώτης εγγραφής του.
3. Δεν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 11.
4. Καταθέσει τροποποιημένον οικογενειακόν και ατομικόν εισόδημα άνω του εκάστοτε καθοριζομένου ορίου.

Άρθρον 13
Σφραγίς του Ιδρύματος
Το Ίδρυμα έχει ιδίαν κυκλικήν σφραγίδα με τον τίτλον: «ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩ ΦΟΙΤΗΤΩ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩ ΑΙΤΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», η οποία φέρει εις το κέντρον το μονόγραμμα του Κυρίου (Χ, Ρ) και τα γράμματα Α και Ω.

Άρθρον 14
Κατάργησις του Ιδρύματος
1. Το Ίδρυμα διαλύεται ή καταργείται δι’ αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, επί της σχετικής προτάσεως – αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου. Τυχόν απόφασις του Δ.Σ. του Ιδρύματος δύναται να υποκαταστήσει την πρότασιν – απόφασιν του Μητροπολίτου, εφ’ όσον
λαμβάνηται προεδρεύοντος του Μητροπολίτου και με θετικήν υπέρ της διαλύσεως ψήφον αυτού. Η Απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
2. Με την κατάργησιν του Ιδρύματος παν κινητόν ή ακίνητον περιουσιακόν αυτού στοιχείον, ακόμη και χρηματικόν, περιέρχεται αυτοδικαίως άνευ ουδεμιάς άλλης διαδικασίας, εις το Νομικόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και διατίθεται προς εκπλήρωσιν των αυτών ή παρεμφερών σκοπών.

Άρθρον 15
Τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται δι’ αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου επί σχετικής προτάσεως – αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου. Τυχόν απόφασις του Δ.Σ. του Ιδρύματος δύναται να υποκαταστήση την πρότασιν – απόφασιν του Μητροπολίτου, εφ’ όσον λαμβάνηται προεδρεύοντος του Μητροπολίτου και με θετικήν υπέρ της τροποποιήσεως ψήφον αυτού. Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρον 16
Ισχύς του παρόντος Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 17
Κάλυψις Δαπάνης
Με τον παρόντα Κανονισμόν δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οιαδήποτε μελλοντική δαπάνη θα εγγράφηται εις τον οικείον Προϋπολογισμόν. Η απόφασις αυτή να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήναι, 4 Οκτωβρίου 2023
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Related posts