18 Ιουλίου, 2024

Πέριληψη διακηρύξεως πλειοδοτικής δημοπρασίας πώλησης ακινήτων Ιεράς Μητροπόλεως

Πέριληψη διακηρύξεως πλειοδοτικής δημοπρασίας πώλησης ακινήτων Ιεράς Μητροπόλεως

Την 7 του μηνός Μαρτίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και από την 13:00 μ.μ μέχρι την 14.00 μ.μ., στα  γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στο Αγρινίου (οδός Καραϊσκάκη (πεζόδρομος) αρ. 20 -1ος όροφος )  θα διεξαχθεί πλειοδοτική δημοπρασία πώλησης ακινήτων ιδιοκτησίας της Ιεράς  Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η πλειοδοτική δημοπρασία αφορά την πώληση  έξι (6) ακινήτων της Ιεράς  Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας  που βρίσκονται στο κοινοτικό διαμέρισμα Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου ήτοι α) αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΝΤΟΡΑΧΗ» του κοινοτικού διαμερίσματος Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου συνολικής έκτασης 4.295,46 τ.μ. Ως τίμημα εκκίνησης της πώλησης του ακινήτου ορίζεται το ποσόν των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 ευρώ ) μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς β) αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΞΥΔΗ Η ΠΑΛΙΟΠΗΓΑΔΟ» του κοινοτικού διαμερίσματος Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου συνολικής έκτασης 1.561,28 τ.μ. Ως τίμημα εκκίνησης της πώλησης του ακινήτου ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων εξακοσίων  ευρώ (3.600 ευρώ ) μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς γ) οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΛΑΓΚΑΔΑ» του κοινοτικού διαμερίσματος Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου συνολικής έκτασης 1.394,45 τ.μ. Ως τίμημα εκκίνησης της πώλησης του ακινήτου ορίζεται το ποσόν των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ευρώ ) μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς δ) αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΦΟΛΟΓΓΟΣ» του κοινοτικού διαμερίσματος Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου συνολικής έκτασης 2.169,31 τ.μ. Ως τίμημα εκκίνησης της πώλησης του ακινήτου ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων τριακοσίων  ευρώ (3.300 ευρώ) μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς ε) αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΜΝΗΜΑ» του κοινοτικού διαμερίσματος Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου συνολικής έκτασης 1.190,54 τ.μ. Ως τίμημα εκκίνησης της πώλησης του ακινήτου ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ ) μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς ζ) αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΦΤΕΛΟΥΛΑ» του κοινοτικού διαμερίσματος Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου συνολικής έκτασης 3.195,95 τ.μ. Ως τίμημα εκκίνησης της πώλησης του ακινήτου ορίζεται το ποσόν επτά χιλιάδων τριακοσίων  ευρώ (7.300 ευρώ ) μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακηρύξεως και φάκελος της δημοπρασίας, παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, προς κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία αυτή. (τηλ 2631022322 εσωτ. 4)

                                            Ι. Π. Μεσολογγίου 12 -2-2024

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

 

Related posts